אאא

דף סט

א.     *צדוקי. *מיהו מומר.

ב.     צדוקי לחכמים הוי כנכרי ולר"ג אינו כנכרי ויכול לבטל את רשותו, ומאי קאמר ר"ג 1. לר"מ הוצרכו להחזיק בחצר לפניו, וקסבר שאם נתן רשותו והוציא אוסר, אבל אם החזיקו בני המבוי לא אוסר. 2. לר"י יכול לחזור בו וקאמר מהרו לעשות צרכיכם לפני כניסת שבת, או דהוי כנכרי במומר לשבת בפרהסיא.

ג.      מי נחשב מומר 1. לר"מ בכל אחד מהאיסורין, דקסבר חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה. 2. לרבנן דוקא ע"ז. 3. מומר לחלל שבתות הוי מומר, אתי לענין ביטול רשות דתלוי בשמירת שבת בפרהסיא, או כמ"ד שחילול שבת חמיר ליה כמו עבודה זרה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בצדוקי ומאי קאמר ר"ג (2)

ב.    מי נחשב מומר (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com