אאא

איזה לולב מהודר יותר? עם קורה או בלי קורה? כמו בעוד נושאים רבים, גם כאן יש הבדל בין פסיקת האשכנזים לבין פסיקת בני עדות המזרח. בשורות הבאות, נשתדל להביא בקצרה את הדעות השונות, אך למעשה ינהג כל אחד כפי מנהג אבותיו ורבותיו.

כתב מרן הבית יוסף בסימן תרמה: "ולפי מה שמצא ר"י בתשובת הגאונים, צריך ששני הוצין אלו יהיו דבוקים ממש בלי שום פירוד כאילו הם גוף אחד, וזה דבר שאינו נמצא בארצם, אבל אצלנו נמצא הרבה פעמים כמין דבר אדום בלולב מצד פניו, שהוא מחבר שני הוצים אלו ונראה כל ראש הלולב כאילו הוא עץ אחד בלי שום פירוד".

לפי דבריו, שלולב הסגור עם קורה מהודר יותר, מקפידים רבים מבני עדות המזרח לקנות דווקא לולב זה. מנגד, רבים מהאשכנזים הקפידו דווקא על לולב פתוח, מנימוק שונה.

לפי דעת הריטב"א, שנענוע הלולב הוא כסכוס העלים. מנגד, הגאונים סברו כי נענוע הלולב הוא ההולכה והבאה. כאשר הלולב סגור לגמרי עם קורה, אין אפשרות לכסכס את העלים.

יש רבנים הסוברים כי גם אלו המקפידים כפי הריטב"א, עדיף כי יקנו לולב עם קורה, אך יסירו את החלקים המכסים את העלים הצדדיים, שכן כך לפחות יודעים הם בוודאות כי העלה האמצעי סגור לחלוטין.

למעשה, בעוד מרבית הספרדים הנהוגים כמו דעת השולחן ערוך יעדיפו דווקא לולב עם קורה, אותו לא יפתחו כלל שכן הם אינם חוששים לדעת הריטב"א, מרבית האשכנזים יעדיפו לולב פתוח, ללא קורה, וישקיעו זמן ומאמצים כדי לבדוק האם הוא סגור לחלוטין בעלה האמצעי.

בקרב החסידויות, בולטים בחסידות חב"ד שם מעדיפים, כפי שנהג הרבי מליובאוויטש, לקנות דוקא לולב עם קורה, המכסה את הצד האחורי של עלי הלולב [הצד שכנגד השדרה], וכן את ראשי העלים העליונים.

הקונה לולב עם קורה, ולאחר זמן הקורה נפלה, הלולב כשר. הרוצה לולב מהודר, יבדוק אחרי נפילת הקורה האם העלה האמצעי אכן סגור, למרות שהוא יהיה כשר גם אם יהיה פתוח.

יש המקפידים, על מנת לדעת בוודאות שהלולב שלהם יהיה מהודר, גם כאשר הם קונים לולב עם קורה, לרכוש דווקא מזן דרי, שכן אז בדרך כלל גם אם הקורה נופלת, העלים עדיין יישארו מחוברים.