אאא

דף כ

*תודה ברגלים.

א.     המח' בהבאת תודה ברגלים ובמאי פליגי 1. לת''ק אין מביאין בפסח מפני חמץ שבה וקמ''ל בערב פסח מפני שאין מביאין קדשים לבית הפסול, ולא בעצרת לפי שאין מקריבים נדרים ונדבות ביו''ט, אבל מביא בחג הסוכות והיינו להו"א בחוה"מ ודחי פשיטא אלא למסקנא קאמר שעובר בבל תאחר על שלש רגלים אפילו שלא כסדרן. 2. לר"ש נאמר בחג המצות בחג השבועות ובחג הסוכות ולכן מה שלא קרב בחג המצות כגון תודה לא קרב בשבועות וסוכות, ואמרינן דקסבר שעובר בבל תאחר רק על שלש רגלים כסדרן. 3. לר"א בר"ש אדם מביא תודתו בחג הסוכות וקסבר נדרים ונדבות קרבים ביו"ט וסובר שעובר בבל תאחר לאחר חג הסוכות גרידא, ואמרינן שיוצא ידי חובת שמחה ולא חגיגה ואף שכל דבר שבחובה לא בא אלא מן החולין קמ"ל אע"ג דפירש, וה"ה האומר הריני נזיר ע"מ שאגלח ממעות מעשר שני דהוי נזיר ומגלח ממעות חולין.  

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     המח' בהבאת תודה ברגלים ובמאי פליגי (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com