אאא

'זאת חנוכה' – יום לישועות מ'על הטבע'

אומר הבעש"ט הקדוש שבכל ימי החנוכה: מתגלה ה'אור הגנוז' והוא אורו של מלך המשיח, שיאיר עלינו במהרה בימינו, וזאת החנוכה הוא היום - המיוחד מכולם.

# 'זאת חנוכה' – נקרא כך: כי כאילו מצביעים על יום זה ואומרים:

זאת - חנוכה, זה היום הכי חשוב בחנוכה.

# זאת חנוכה - יום החיתום הסופי של הדין: יום מיוחד שניתן לשנות את מה שנחתם בהושענא רבה, ולפעול בו - ניסים וישועות.

רואים מכאן, את רחמי וחסדי ה' הגדולים, שדווקא היום שמיני שהוא 'מעל' הטבע - בו נחתם הדין, כדי שהאדם יזכה בו בישועות:

'מעל' מה שמגיע לו לפי מעשיו – ו'מעל' כל היגיון וטבע.

עד כמה ניתן לפעול ב'זאת חנוכה'?

# דברי רבי ישראל מרוז'ין על 'זאת חנוכה':

"מה שצדיקים יכולים לפעול מה' יתברך בראש השנה ויום הכיפורים,  יכול כל יהודי לפעול בזאת חנוכה" (נר ישראל, חלק ב' עמ' י"ח).

ב'זאת חנוכה' כל יהודי! יכול לפועל ישועות -  כמו צדיק הדור! מי ירצה לוותר על רחמי שמים, על ניסים וישועות?

# בזאת חנוכה פועלים מעל המזל: יש דברים שתלויים במעשים של האדם, או ב'מזל' שהאדם נולד איתו:

"בני חיי ומזוניי – לא בזכותא תליה מילתא, אלא במזלא".

המספר שמונה הוא 'מעל הטבע' - מעל המזל של האדם, ולכן, ביום זה, האדם יכול לשנות את ה'מזל' שנולד איתו - לקבל את הישועות שמבקש 'מעל הטבע'.

זאת חנוכה  - חנינה ב'מתנת חינם'

# הזדמנות נוספת לתיקון מעשים, ושינוי החתימה: אומר הבעל שם טוב הקדוש שהאדם נכתב בראש השנה, נחתם ביום הכיפורים ובהושענא רבה, אבל, יש עוד יום מיוחד, שנותנים לאדם הזדמנות נוספת לתקן את מעשיו, ובשמים נשארת:

יד פתוחה מחגי תשרי עד 'זאת חנוכה' - 'לקבל שבים'.

# 'זאת חנוכה' מלשון חנינה: ביום זה ניתן לקבל חנינה ב'מתנת חינם', רק צריך  להתפלל ולבקש, לעשות חשבון נפש, ולראות במה ניתן קצת להתקדם השנה בעבודת ה', להתחרט על העבר, ולקבל לעתיד.

זאת חנוכה – לזכות להיפקד 'מעל הטבע'

ה'בני יששכר' אומר שבחנוכה נגזר על שלושה דברים: איסור שמירת שבת, קידוש החודש, וברית מילה, ודברים אלו מעידים על הישועות שניתן לפעול במיוחד ביום זה.

בתוך שמונת ימי החנוכה היה שבת, ראש חודש, כך שזכינו לשמור שבת ולקדש את החודש.

# היום השמיני 'זאת החנוכה', מיצג את ה'ברית מילה':  שנעשית ביום השמיני. ועל כן: יום זה מסוגל במיוחד לתפילה על 'פרי בטן'.

ה'בני יששכר' כותב ש"בחנוכה יש מקום לעורר פקודת העקרים והעקרות כעין ראש השנה, הנה לדעתי עיקר העניין עיקר הסגולה ביום האחרון הנקרא בפי כל זאת חנוכה" (כסלו מאמר ב').

# האדמו"ר מרוזי'ן מביא ראיה לדבר מהפסוק: "אלוקים צבאות שוב נא, הבט משמים וראה, ופקוד גפן – זאת" (תהילים פ', טו').

ישועה בפרנסה בשפע – מידו הרחבה והמלאה

# החנוכיה מעוררת רחמים כדוגמת השופר: הזוהר הקדוש בפרשת במדבר אומר שהמנורה בבית המקדש היתה כדוגמת השופר, ולכן, כמו שהשופר מעורר רחמים ומבטל את הדין בר"ה, כך:

הדלקת החנוכיה פותחת לאדם - שערי רחמים.

וכמו שבראש השנה מבקשים על הפרנסה בתפילת ערבית ובמוסף, כך, יש לבקש רחמים על הפרנסה ב'זאת חנוכה'.

# זאת חנוכה – חותם את ימי החנוכה: זאת חנוכה הוא היום השמיני שחותם את ימי החנוכה, בדיוק כמו שתפילת נעילה חותמת את יום הכיפורים, והושענא רבה חותם את חג הסוכות.

# הכל הולך אחר החיתום: ידוע ש"הכל הולך אחר החיתום" ולכן, זהו יום סגולי לפרנסה בקלות ובשפע, וראוי להתפלל על כך.

# ברכת המזון ו'ברכת השנים' ביתר כוונה: ב"זאת חנוכה" נמצאים כל הכוחות של חנוכה, ולכן, ראוי לאמץ את הכוחות לברך יותר בכוונה את ברכת המזון, וברכת השנים – ויזכה לישועות.

ישועה ברפואה וברוחניות

# רפואה מעל הטבע: ה'נתיבות שלום' אומר בשמו של הרה"ק רבי משה מקוברין:  הזקוק לרפואה יכול לפעול בחנוכה.

והוא מסביר את הדבר, מי שאין לו שום אפשרות להתרפא באופן טבעי, בחנוכה, הוא יכול לפעול מכח ההנהגה העליונה, של:

"והנה ה' ניצב עליו" - שהכהנים המשיכוה מהימים ההם - לזמן הזה.

כי בימי חנוכה, יש את ההנהגה העליונה – ויכולים לפעול בהם ישועות!

# ישועה בענינים רוחניים: הוא ממשיך להסביר, שאותו הדבר לגבי ענינים רוחניים. כאשר האדם מקבל על עצמו התחזקות ברוחניות, כי הוא רוצה לעלות ולהתעלות בדרך התורה. לפעמים, למרות רצונו הטוב - הוא לא מצליח.

מדוע? כי ההתחזקות שהוא רוצה להשיג, מנוגדת לטבעו, ולכן, אין לו מספיק כח להכניע את יצרו, והפתרון לדבר הוא -  הישועה שיכול לקבל בימי החנוכה.

הכנעת המידות קשה והיא – למעלה מהטבע, ולכן:

בחנוכה הוא יכול להצליח לפעול בזה, כי – חנוכה הוא – למעלה מהטבע!

# ביטול כח הדימיון: הרבי מקוצק אומר, שזאת חנוכה מסוגל לבטל מהאדם את 'כח המדמה': כח הדימיון – מטעה ומשקר לאדם, וע"י כך לוקח לו את שיקול הדעת.

וביום זה, אדם יכול להתפלל לקבל את העצות הנכונות – שיטיבו עימו.

 

# הבטחת החיד"א למי שדומע מול הנרות: אומר החיד"א הקדוש שמי שבוכה מול הנרות, עד שהשלהבת של הנרות מטשטשת מול עיניו, ורואה את הנרות כאילו הם מחוברים בלהבה אחת, הוא מבטיח שיזכה לישועות!

טוב להודות לה' - ולראות ישועות

# "וקבעו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל": טוב להודות לקב"ה על הרחמים והחסדים, שהוא משפיע בשפע 'אינסופית' ובלי גבול, 'בזמן הזה' – הקב"ה יעשה לאדם ניסים, כי הימים הללו נקבעו לדורות – ולעולמים!

ההודיה מרוממת את האדם, ומכניסה בו שמחה, ובונה 'כלי' להודיה למהלך השנה, שיכיל בתוכו את ההודיות והישועות שהוא מבקש.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

# אורות נשגבים יאירו בך: ימים אלו מסוגלים להביא לאדם 'אור' גדול, שיאיר ולמלא כל 'חסר' או 'חשוך' – מעל הטבע!

האר"י הקדוש אומר שבימי החנוכה טמונים:

אורות נשגבים, שבכוחם להאיר בנפש האדם, לטהר ולנקות אותה.

# הישועה מתחילה ברגע זה ממש: רבי נחמן אומר שכאשר האדם מדליק את נרות החנוכה, הוא:

מכניס את האור אצלו - לביתו ממש!

כי ישועת ה' כהרף עין, וכבר עכשיו צריך להתחיל הרגיש איך אור החנוכה מתחיל להאיר את נשמתו, ויזכה לישועות (ליקוטי הלכות).

יהי רצון שננצל את היום הקדוש הזה, ונמתק כל דין מעלינו, ונזכה לישועות, אמן!