אאא

דף עה

*מהו פצוע דכא.

א.     פצוע דכא שלא ידע את אשתו אוכלת, ופליגי אי אתי כמ"ד משתמרת לביאה פסולה אוכלת או הואיל וכבר אכלה. ומפרשינן מהו פצוע דכא 1. מי שהביצים שלו נפצעו נקבו נמוקו וחסרו מלא החוט על פני כולה וכלפי רישא, ועטרה כל שהוא מעכבת, ובביצה אחת מחלוקת. 2. זהו דווקא בידי אדם ולא בידי שמים, מדלא נאמר הפצוע וכן דומיא דממזר. 3. פצוע דך וכרות בכולן, דהיינו בגיד או בביצים או בחוטי ביצים. 4. מנין ידעינן מהו המקום, בפצוע דכא להו"א מדלא מנה בו דורות ולמסקנא דומיא דכרות שפכה או כממזר, וכרות שפכה ששופך רק ע"י כריתה משא"כ חוטמו. 5. לר''ה כקולמוס כשירה וכמרזב פסולה דשליט אוירא, לר''ח איפכא דקולמוס גריד, ולר''פ תרוייהו כשר ולמעלה מעטרה. 6. נסתם נקב ש"ז והוציא במקום קטנים, להו"א כשר ולמסקנא פסול כיון דשלא במקומה לא מבשלה. 7. נקרע ונסתם בעטרה עצמה, אילו נקרע כשנקרי פסולה, ואי לאו כשירה כיון שחוזר להכשירו. וי"א דבודקים ע"י נהמא חמימא או בגדי צבעונים ונדחה, ורפואת קטן לשרוט בשעורה ולתת חלב ונמלה. 8. המטיל מים משתי מקומות פסול, ואינה הלכה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מהו פצוע דכא (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com