אאא

דף קז

מיאון נשואות. *ב"ש וב"ה במיאון. *מיאון ביבם.

א.     מיאון לב''ש רק ארוסות ולב''ה אף נשואות, והטעם 1. יאמרו שיש תנאי בנישואין וה"נ בחופה ובנמסרה לשלוחי הבעל לא פלוג, ולב"ה ידעי שנישואי קטנה מדרבנן. 2. אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות או חופה דאיסורא, ולב''ה מהני לכך קידושין וכתובה. 3. משום שאוכל פירי, ולב''ה אדרבה ישביח כדי שתשאר עמו. 4. לא טורח בסעודה ומפסידה, ולב''ה ניחא לתרוייהו בקלא דאישות.

ב.     מחלוקות ב"ש וב"ה בדיני מיאון 1. לב''ש בבעל ולב''ה אף ביבם, ולרבי אושעיא אליבא דר"א ממאנת רק למאמרו דזיקה רחמנא רמא עלה ולעולא ממאנת גם לזיקתו דעקרה נישואי קמאי, אבל בצרת ערוה לא מהני כיון דנראית כצרת בתו. 2. לב''ש בפניו ולב''ה א''צ, וכדאשכחן בפישון הגמל. 3. לב''ש בב''ד ולב''ה א''צ מומחין ומיהו בעיא שיהא בפני שלשה, וי"א דסגי בפני שנים וכן הלכה. 4. לב''ה ממאנת כמה פעמים ולב''ש ממתינה שתגדיל, דלשמואל צריכה לומר שרוצה במיאונים הראשונים ולעולא קאמרי עד שתגדיל ותתארס או שתנשא לאלתר.

ג.      דיני מיאון ביבם 1. לרב אסורה לאחיו וכמו בעלת הגט. 2. לשמואל מותרת לשני, כיון שרק בו לא רוצה. 3. לרב אסי מותרת אפילו לו, להו"א כמ''ד אין מיאון לזיקה, ולמסקנא קסבר דיש מיאון לזיקה ביבם אחד וליכא רק בשני יבמין כיון שאין מיאון לחצי זיקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' במיאון נשואות, ומ"ט (4)

ב.    מחלוקות ב"ש וב"ה בדיני מיאון (4)

ג.     דיני מיאון ביבם (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com